QUINS BENEFICIS OBTENS?

El maneig reproductiu és clau per allargar el període productiu de cada vaca i, per tant, la rendibilitat de l’explotació ramadera.

És vital prenyar a les vaques com més aviat millor després del part, preservant sempre el període d’involució uterina, per no allargar la corba de lactació, ja que la segona meitat de la lactació és de rendiment més baix i, per tant, la mitjana de producció del ramat descendeix.

Al seleccionar animals genèticament més productius, la taxa de fertilitat es veu afectada descendint significativament en les successives lactacions. Transferir un embrió produït in vitro, millora la taxa de fertilitat obtenint valors al voltant del 40% anual.

La vida útil d’una vaca es mesura en quantitat de cicles productius lactis (CPL) i cada un d’ells depèn de l’èxit de gestació del cicle anterior. S’ha calculat que augmentar de 2,8 a 2,9 CPL pot representar fins a 800 kg de llet / vaca present a l’any.

En OVATEC creiem que és el moment ideal per donar un salt tecnològic i consolidar la producció i transferència d’embrions com a metodologia sistemàtica en la reproducció del bestiar.
Les tècniques per produir embrions bovins, mitjançant la maduració d’oòcits i la seva posterior fertilització in vitro, ofereix la possibilitat d’obtenir embrions a baix cost per ser utilitzats en estudis o amb propòsits comercials.

Els embrions es produeixen a partir d’oòcits recuperats d’ovaris provinents d’animals sacrificats o per aspiració fol·licular en vaques vives (Ovum Pick Up).

Els ovaris són transportats al laboratori on es procedeix al seu rentat, condicionament, punció dels fol·licles, per posteriorment seleccionar els oòcits més viables i col·locar-los en medis especials de maduració. Posteriorment aquests seran fecundats amb el semen triat pel ramader i cultivats en incubadores a unes condicions atmosfèriques especials durant 7-8 dies.

Finalitzat aquest període els embrions estan en condicions de ser transferits en fresc immediatament a una vaca receptora triada per a aquest fi, crio-conservats en tancs de nitrogen líquid fins a la seva transferència en el moment apropiat o destinats a la investigació.

Els embrions produïts in vitro provenen de femelles d’alt valor genètic de races lleteres, càrniques i races pures.

AUGMENTAR LA FERTILITAT, ESPECIALMENT DE VAQUES MULTÍPARES PERMET

augmentar la fertilitat especialment de vaques multipares permet
La producció d’embrions in vitro és, actualment, la millor tècnica per agilitzar els processos de millora genètica, però quan s’aplica a processos de transferència en vaques multípares de forma rutinària és quan realment permeten millorar els índexs d’eficiència reproductiva i, per tant, millorar la rendibilitat.

Per què transferir embrions? in vitro?

Augmentar la vida productiva
de les teves vaques fara créixer els seus beneficis”